Relining stamspolning - XtreamClean relining stockholm

Relining – Smart röruppgradering

Kostnadseffektivt komplement till traditionellt stambyte, samt miljösmart.

Relining – ett alternativ till stambyte

Relining, eller ledningsrenovering/infodring som vi gärna vill benämna vår metod, är ett kostnadseffektivt och fullgott komplement till traditionellt stambyte, i de tillfällen då rörsystemen börjar bli gamla.

Kortfattat innebär relining att man rensar och rengör insidan på de befintliga gamla rören för få bort rost, avlagringar och annat som samlats i rören över åren. För att sedan med hjälp av tryckluft vränga in ett självbärande flexibelt foder rör, som ”gjuts” på plats inuti de befintliga rören. Med denna produkt och metod, så skapas det ett nytt självbärande rör, som följer det befintliga rör systemet med dess påkopplingar.

Vår slutprodukt dokumenteras och samtliga installationer filmas samt tilldelas beställaren efter utfört arbete. Detta är något som sällan eller aldrig hör till vanligheterna vid rörskifte.

Relining stamspolning - XtreamClean relining stockholm
Relining stamspolning - XtreamClean relining stockholm

Varför relining?

I de tillfällen man inte har för avsikt att låta utföra en totalrenovering med byte av ytskikt, eller större byggandsteksnika ingrepp, så är relining ett smart alternativ. Sen kan det vara byggnader som av andra olika anledningar inte lämpar sig för rivning, så som kulturbyggnader, sjukhus, hotell mm. Osäker på ditt avlopp? Kontakta oss, vi kan utföra en rörinspektion av era rör.

En stor fördel med relining är att det innebär minimala ingrepp i fastigheten, samt att man undviker att stänga av avloppen för abonnenter/hyresgäster under en längre period.

Det har beräknats att relining ger rören en förlängd livslängd på upp till 50 år.

Relining/rörinfodring.

 • Rör renovering med flexibla foder rör.
 • Från ca 50mm – 600mm
 • Grenpunkts förstärkningar.
 • Dag/-spillvatten.
 • Egenkontroller
 • Dokumenterade slutprodukter
 • Drift/underhålls instruktioner
 • Garanti på var installation.

Har ni funderingar kring relining/rör infodring, och undrar om det skulle vara en lämplig metod för avloppen i er fastighet? Då är ni alltid välkomna att höra av er till oss, så ska vi göra vårt bästa för att hitta en bra lösning som passar just er.

Vi på Xtream Pipe har de verktyg och den expertis som krävs för att utföra relining på rör som har en diameter på mellan 50 och 400 millimeter. Själva metoden går bra att använda på allt från rör i större bostadshus och villor till markförlagda VA-rör och industriavlopp. Vi har erfarenhet av att arbeta med allt från mindre privatkunder till större företag inom fastighetsbranschen, bygg/-anlägg och industrin.

Vi har även nära samarbeten med VVS, bygg&anlägg och förvaltningsbolag i Mälardalen. Så med oss kan ni alltid känna trygga med att vi kommer slutföra de uppdrag vi åtar oss. Vi ÄR din problemlösare!

I de fall relining inte är att rekommendera (exempelvis då skadorna på de existerande rören är allt för omfattande eller då tätskikten i våtrummen är uttjänta) kan vi i regel komma med en alternativ lösning.

Relining avlopp

Börjar era avlopp och rörsystem bli gamla kan det vara dags för stambyte eller relining för att undvika att de går sönder. Om en del av rören skulle vara för trasiga för att göra en relining i så är det inget problem. Vi utför även en kombination av relining med traditionellt stambyte av både spillvattenrör och dagvattenledningar. Du får ett nytt självbärande rör inuti ditt gamla.

Osäker på ditt avlopp? Kontakta oss, så utför vi en rörinspektion av era rör.

Fördelar med relining

 • Tidssparande
 • Miljövänligt
 • Prisvärt
 • Skonsamt
 • Relativt störningsfritt

Då man istället för att byta ut den befintliga rörinstallationen mot en ny, infodrar de gamla rören med ett nytt och skyddande skikt sparar man mycket tid. Vid relining behöver man i regel inte riva någonting av konstruktionen i anslutning till rören och kan enkelt utföra installationen utan att riva vare sig golv, väggar eller tak. Detta sparar mycket tid och gör även att de som bor i fastigheten inte måste flytta därifrån under själva processen.

Ju mindre nytt material man använder, desto mindre påverkan på miljön gör man. Istället för att riva ut de gamla rören, göra oss av med allt avfall i form av byggnadsmaterial och gamla rör, transportera nya rör till platsen och installera dem i fastigheten, räcker det i och med relining att installera en liten mängd nytt material för att skydda och förlänga livslängden på de gamla rören.

Relining sparar pengar för kunden på en rad olika sätt. Dels krävs det betydligt mindre arbete än det krävs för ett stambyte vilket gör att arbetskostnaden är avsevärt lägre vid relining eller rörinfodring än den är vid ett stambyte. Man behöver inte heller transportera bort och göra sig av med gamla rör och annat rivningsmaterial vilket minskar transportkostnaderna. Slutligen är mängden nytt material som installeras vid en relining relativt liten i förhållande till ett stambyte vilket gör tjänsten än mer prisvärd.

Relining är extra användbart när det gäller rörrenovering i hus och fastigheter som har arkitektoniskt eller historiskt värde. Vissa byggnader vill man, eller får man helt enkelt inte riva för att komma åt att byta de gamla stammarna. I dessa fall är relining ett utmärkt alternativ som inte medför några större påfrestningar för den gamla fastigheten. Relining fungerar även bra när det rör sig om rör som sitter extra dåligt till och som därmed kräver komplicerade rivnings arbeten. Detta går enkelt att undvika med hjälp av installationen av nya rör i rören.

Vid ett traditionellt stambyte är det vanligt att ingreppet är såpass stort och tidskrävande att de som bor i fastigheten måste flytta ut under en längre period. Detta bland annat på grund av att bullernivån under rivningen och installationen är väldigt hög, att vattnet måste stängas av under längre perioder och på grund av att man i bostaden ofta måste lämna mycket plats och utrymme åt hantverkare och maskiner.
Då relining kräver ett mycket mindre ingrepp , innebär det färre arbetstimmar och knappt något rivningsarbete är det en metod som skapar betydligt färre påfrestningar för de som bor i fastigheten.

Kort film som visar insidan av ett rör efter relining.

Vad finns det för fördelar med relining kontra stambyte?

Egentligen går det inte att helt och hållet ställa de båda teknikerna mot varandra. Stambyte gör man ofta när rören i fastigheten har blivit såpass gamla att de måste bytas ut eller exempelvis när tätskikten måste renoveras. I detta fall är relining oftast inte ett godtagbart alternativ då de gamla rören inte har tillräcklig kvalitet för att stödja det nya foderröret, eller klara av de initiala arbetena med rensning/spolning.
Däremot är det även vanligt att man utför ett stambyte i förebyggande syfte, när man märker att rören i en fastighet håller på att bli gamla och slitna. I detta fall är relining ett utmärkt alternativ då det förlänger de äldre rörens livstid avsevärt. Eftersom relining även innebär minimala ingrepp i bygganden eller i utemark, så är det både miljösmart och kostnadseffektivt.

Kontakta oss direkt via telefon eller mail
Telefon: 010-1604030

Kontakta oss

Kombination av relining och stambyte – ett möjligt alternativ

Det är inte i alla fall som relining är det ensamt bästa alternativet. Ibland kan de gamla rören (eller delar av dem) vara såpass slitna och trasiga att dnt enda möjliga lösningen är att byta ut dem. Dock går det i dessa fall ofta att hitta delar där relining kan vara ett bra komplement. Säg att du har rör som sitter i positioner som både är kostsamma och slitsamma att frilägga eller om de endast är delar av rören som är i desperat behov av stambyte – då kan du använda dig av relining för de mest komplicerade delarna och sedan byta ut stammarna på de ställen där det verkligen behövs. Detta kan spara såväl tid som pengar och innebära mindre påfrestning för fastigheten och dess inneboende. Viktigt att påpeka är dock att vid ett stambyte renoveras även tätskikten samt kan golvbrunnen bytas ut vid behov (golvbrunnar som är tillverkade före 1990, skall enligt GVK´s & Säkervattens branschregler bytas vid renovering av våtutrymmen.), vilket är att tänka på när man funderar eller har i åtanke att låta utföra arbeten på tätskikt i våtutrymmen.

Kort film som visar flexibla foderrör.

Relining förlänger rörens livslängd

Då vi istället för att byta ut de gamla slitna rören i fastigheten går in och infodrar de befintliga rören med ett nytt självbärande flexibelt foder rör kan vi förlänga de gamla rörens livslängd med upp till 50 år. Detta innebär att vi sparar in på dels nytt material, rivnings massor och på arbetstid vilken gynnar såväl miljön som kundens plånbok. Än så länge har inte relining funnits på marknaden tillräckligt länge för att man ska kunna se den totala nya livslängden för de behandlade rören, men vi pratar minst om 50 års utökad livslängd vid en lyckad installation.

relining stor

Bild från insidan av ett avloppsrör, innan ledningsrenovering är utförd.
Man kan se sedimentering/påbyggnad i röret. Detta minskar funktionen drastiskt på systemet.

relining stor

Samma rör, men ledningen är nu renoverad. Röret är rensat, renspolat.
Ledningen har nu fått ett nytt självbärande rör med en godstjocklek på ca 4,5 mm. Ledningen har även ett skarvfritt system, som underlättar självrensningen för en lång och trygg vidare funktion på systemet.

Behöver du hjälp med något av nedanstående?

Vattenskada

Stopp i avloppet

Filmning avlopp

Rörinspektion

Stamspolning

Översvämning

Spillvatten

Pris för stambyte

Rotskärning

Gamla rör

Relining

Stambyte